vineri, 17 mai 2013

Legea nr. 32/1994, privind sponsorizarea

Sponsorizarea   este actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru sustinerea unor activitati fara scop lucrativ desfasurate de catre una dintre parti, denumita beneficiarul sponsorizarii. 
Poate fi beneficiar al sponsorizarii orice persoana juridica fara scop lucrativ, care desfasoara in Romania sau urmeaza sa desfasoare o activitate in domeniile: cultural, artistic, educativ, de invatamant, stiintific - cercetare fundamentala si aplicata, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protectiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenta si servicii sociale, de protectia mediului, social si comunitar, de reprezentare a asociatiilor profesionale, precum si de intretinere, restaurare, conservare si punere in valoare a monumentelor istorice; 
Sponsorizarea este reglementata prin Legea nr.32/1994, modificata si completata prin Legea nr.394/2006. (Descarca L. nr. 32/1994 actualizata - este prezentat mai jos in articol )
Contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, daca totalul acestor cheltuieli indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: 
   1. este in limita a 3% din cifra de afaceri; 
   2. nu depaseste mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat. 
Organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru banii sau bunurile primite prin sponsorizare
Contractul de sponsorizare se incheie in forma scrisa, cu specificarea obiectului, valorii si duratei sponsorizarii, precum si a drepturilor si obligatiilor partilor.


 =============================================================

Legea nr. 32/1994, privind sponsorizarea

Ultimele acte modificatoare:


- Legea nr. 204/2001
- Legea nr. 576/2001
- Legea nr. 414/2002
- Legea nr. 394/2006.


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1. - (1) Sponsorizarea este actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru sustinerea unor activitati fara scop lucrativ desfasurate de catre una dintre parti, denumita beneficiarul sponsorizarii.

(2) Contractul de sponsorizare se incheie in forma scrisa, cu specificarea obiectului, valorii si duratei sponsorizarii, precum si a drepturilor si obligatiilor partilor.

(3) Mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoana fizica sau juridica, numita mecena, transfera, fara obligatie de contrapartida directa sau indirecta, dreptul sau de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare catre o persoana fizica, ca activitate filantropica cu caracter umanitar, pentru desfasurarea unor activitati in domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau stiintific - cercetare fundamentala si aplicata.

(4) Actul de mecenat se incheie in forma autentica in care se vor specifica obiectul, durata si valoarea acestuia.

(5) In cazul sponsorizarii sau mecenatului constand in bunuri materiale, acestea vor fi evaluate, prin actul juridic incheiat, la valoarea lor reala din momentul predarii catre beneficiar.

Art. 2. - Este considerat sponsor orice persoana fizica sau juridica din Romania sau din strainatate care efectueaza o sponsorizare in conditiile legii.

Art. 3. - Persoanele fizice sau juridice din Romania nu pot efectua activitati de sponsorizare sau de mecenat din surse obtinute de la buget.

(2) Institutiile si autoritatile publice, societatile comerciale cu capital majoritar de stat si regiile autonome nu pot efectua activitati de sponsorizare avand ca beneficiari persoane fizice si asociatii familiale care isi desfasoara activitatea conform Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent, precum si societati comerciale cu capital privat.

Art. 4. - (1) Poate fi beneficiar al sponsorizarii:

a) orice persoana juridica fara scop lucrativ, care desfasoara in Romania sau urmeaza sa desfasoare o activitate in domeniile: cultural, artistic, educativ, de invatamant, stiintific - cercetare fundamentala si aplicata, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protectiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenta si servicii sociale, de protectia mediului, social si comunitar, de reprezentare a asociatiilor profesionale, precum si de intretinere, restaurare, conservare si punere in valoare a monumentelor istorice;

b) institutiile si autoritatile publice, inclusiv organele de specialitate ale administratiei publice, pentru activitatile prevazute la lit. a);

c) de asemenea, pot fi sponsorizati, in conditiile prezentei legi, emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum si carti ori publicatii din domeniile definite la lit. a);

d) orice persoana fizica cu domiciliul in Romania a carei activitate in unul dintre domeniile prevazute la lit. a) este recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica ce activeaza in domeniul pentru care se solicita sponsorizarea.

(2) Poate fi beneficiar al mecenatului orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, fara obligativitatea de a fi recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica, care necesita un sprijin in domeniile prevazute la art. 1 alin. (3).

Art. 5. - (1) Sponsorul ori beneficiarul are dreptul sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a marcii sau a imaginii sponsorului.

(2) Sponsorul ori beneficiarul este obligat sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea intr-un mod care sa nu lezeze direct sau indirect, activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si linistea publica.

(3) Denumirile publicatiilor, titlurilor cartilor si ale emisiunilor de radio si televiziune sponsorizarea trebuie anuntate ca atare.

(4) Anunturile vor fi formulate astfel incat sa reiasa clar actiunea de sponsorizare si vor fi aduse la cunostinta publicului, in mod gratuit, de catre beneficiarul sponsorizarii.

(5) In cadrul activitatilor de sponsorizare sau de mecenat se interzice ca sponsorul, mecena sau beneficiarul sa efectueze reclama sau publicitatea comerciala, anterioara, concomitenta sau ulterioara in favoarea acestora sau a altor persoane.

Art. 6. - Facilitatile prevazute in prezenta lege nu se acorda in cazul:

a) sponsorizarii reciproce intre persoane fizice sau juridice;

b) sponsorizarii efectuate de catre rude ori afini pana la gradul al patrulea inclusiv;

c) sponsorizarii unei persoane juridice fara scop lucrativ de catre o alta persoana juridica care conduce sau controleaza direct persoana juridica sponsorizata.

Art. 7. - Prevederile art. 6 se aplica si persoanelor fizice sau juridice care efectueaza acte de mecentat.

Art. 8. - (1) Persoanele fizice sau juridice romane, care efectueaza sponsorizari in domeniile prevazute la art. 4, beneficiaza de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizarilor, dar nu mai mult de:

a) 10% din baza impozabila pentru sponsorizari in domeniile: cultura, arta, invatamant, sanatate, asistenta si servicii sociale, actiuni umanitare, protectia mediului;

b) 8% din baza impozabila pentru sponsorizari in domeniile: educatie, drepturile omului, stiinta-cercetare fundamentala si aplicata, filantropic, de intretinere, restaurare, conservare si punere in valoare a monumentelor istorice, sport - cu exceptia fotbalului;

c) 5% din baza impozabila pentru sponsorizari in domeniile: religios, social si comunitar, reprezentarea intereselor asociatiilor profesionale, fotbal.

(2) Persoanele fizice sau juridice romane, care efectueaza acte de mecenat in conditiile prezentei legi, beneficiaza de reducerea bazei impozabile cu echivalentul acestora, dar nu mai mult de 10% din baza impozabila.

(3) Totalitatea reducerilor aplicate bazei impozabile pentru sponsorizarile efectuate potrivit alin. (1), cumulate cu cele aferente actelor de mecenat, nu poate depasi 10% din venitul sau din profitul impozabil, dupa caz.

(4) Persoanele fizice sau juridice straine, care datoreaza statului roman, conform legislatiei in vigoare un impozit pentru un venit realizat in Romania si care efectueaza sponsorizari sau acte de mecenat, beneficiaza, de asemenea, de reducerea bazei impozabile cu echivalentul in lei al sponsorizarii sau al actului de mecenat, calculat la cursul de schimb valutar al zilei, la data efectuarii transferului de proprietate, in aceleasi cote aplicate persoanelor fizice sau juridice romane, conform alineatelor precedente.

Art. 9. - (1) Sumele primite din sponsorizarea sau mecenat sunt scutite de plata impozitului pe venit.

(2) Aceeasi prevedere se aplica si bunurilor materiale primite prin sponsorizare sau mecentat, potrivit prezentei legi.

Art. 10. - (1) Nu beneficiaza de facilitati prevazute in prezenta lege sponsorul care, in mod direct sau indirect, urmareste sa directioneze activitatea beneficiarului.

(2) Dispozitiile alin. (1) nu inlatura dreptul partilor de a incheia, potrivit legii, acte juridice afectate de sarcina, daca prin acestea nu se directioneaza ori nu se conditioneaza activitatea beneficiarului.

Art. 11. - Contestatiile privind acordarea sau neacordarea facilitatilor prevazute in prezenta lege se solutioneaza conform prevederilor Legii nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor.

Art. 12-13. - Abrogate.

Art. 14-16. - Abrogate.

Art. 17. - Prevederile prezentei legi intra in vigoare cu data de intai a lunii urmatoare publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei.

Art. 18. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi orice dispozitii contrare se abroga.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si Senat in sedinta comuna din 5 mai 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR PRESEDINTELE SENATULUI
ADRIAN NASTASE prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN


Bucuresti, 19 mai 1994.

Nr. 32.

http://www.euroavocatura.ro/print2.php?print2=lege&idItem=208

http://www.stiriong.ro/documente/282.html

*******************************************


CONTRACT DE SPONSORIZARE
nr. ………. din ……………..

    I. Părţile contractante
1.        S.C. ...................................... cu sediul social în localitatea ............................, str. ........................... nr. .........., bloc .........., scara ..........., etaj .…......., apartament …......., judeţ/sector ............................, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. ................ din data de ......................., cod fiscal nr. ........................ din ..............................., având contul nr. ............................................., deschis la ....................……........., reprezentată de ........................., cu funcţia de ................................., în calitate de sponsor şi

2.        Dl/d-na .............................................., domiciliat(ă) în localitatea .................................,
str. ........................ nr. …......., bloc ............, scara ............, etaj ............, apartament .........,
sector/judeţ ....................., născut(ă) la data de ................... în localitatea ............................... sector/judeţ ......................, fiul/fiica lui ............................. şi al/a ......................................., posesorul/rea buletinului (cărţii) de identitate seria ............. nr. ......................, eliberat de Poliţia …......................, cod numeric personal.…...................................., în calitate de beneficiar

    II. Obiectul contractului
    Sponsorul se angajează în mod irevocabil să susţină acţiunea ce constă în ..................................... organizată de beneficiar, prin punerea la dispoziţia acestuia suma de ………………………… lei/valută, precum şi următoarele bunuri şi servicii, în valoare totală de……………………… lei.
    Suma care face obiectul sponsorizării se va plăti în contul beneficiarului nr. ......................….......... deschis la Banca ....................................... integral la data de ………............… .
    Bunurile şi serviciile se vor pune la dispoziţia beneficiarului integral la data de ………………, pe bază de proces-verbal.    III. Obligaţiile părţilor

A. Obligaţiile sponsorului
    1. Sponsorul va furniza beneficiarului următoarele materiale publicitare (afişe, pliante, materiale promoţionale ş.a.) pentru promovarea numelui, mărcii sau imaginii sale, fără să lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizată sau să aducă atingere bunelor moravuri, ordinii şi liniştii publice.  
    3. Sponsorul se obligă să nu intervină, direct sau indirect, în activitatea beneficiarului.

    B. Obligaţiile beneficiarului
    1. Beneficiarul se obligă să furnizeze şi să expună publicului materialele publicitare astfel: ...........................................................................
    2. Beneficiarul va expune mijloacele publicitare în locurile convenite, fără să le mascheze sau să împiedice vizionarea lor de către public, la manifestările ce fac obiectul sponsorizării şi va lua măsurile necesare de evitare a unor eventuale degradări, deteriorări sau dezafectări.
    3. Beneficiarul este obligat să aducă la cunoştinţă publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică.
    4. Beneficiarul nu poate efectua reclamă sau publicitate comercială anterioară, concomitentă sau ulterioară în favoarea lui sau a altor persoane.
    5. Beneficiarul va prezenta sponsorului un raport la activitate şi câte un exemplar din materialele publicitare oferite.
    IV. Durata contractului
    Sponsorizarea este unică şi va fi pusă la dispoziţia beneficiarului la data de .....................

    V. Încetarea contractului

    Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui tribunal arbitral sau a instanţei judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:
    - nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la pct. ......, din prezentul contract;
-          este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;

    - cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi;
    - îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea prezentului contract.
    Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin ......... zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.
    Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.

    VI. Forţa majoră

    Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
    Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de ............ zile/ore, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
    Dacă în termen de ............ zile/ore de la producerea, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să considere contractul încetat de plin drept, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

    VII. Notificări

    Orice notificare adresată de una dintre părţi celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în art. I a prezentului contract.
    În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
   

    VIII. Litigii

    Neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia vor fi rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor, în caz contrar acestea vor fi supuse soluţionării instanţelor judecătoreşti competente.

    IX. Clauze finale

    Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
    Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui 
    Încheiat astăzi …………….. într-un număr de doua exemplare cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte.


              SPONSOR,                                                              BENEFICIAR,
              ----------------                                                              -------------------
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu