marți, 13 august 2013

REGULAMENT PRIVIND ACTIVITATEA OBSERVATORILOR OFICIALI LA JOCURILE DIN CADRUL COMPETIŢIILOR ORGANIZATE DE A.J.F. ( ARGES )ASOCIATIA JUDETEANA  DE  FOTBAL ARGES
STR. NICOLAE DOBRIN NR. 15 PITESTI ; TEL/FAX: 0348/445554; 0788125260;0788660010
BANCA: BCR -IBAN – RO63 RNCB 1300000018820001,COD FISCAL – 4318024, E-mail: ajf_arges@yahoo.comREGULAMENT
PRIVIND ACTIVITATEA OBSERVATORILOR OFICIALI  LA JOCURILE DIN CADRUL COMPETIŢIILOR  ORGANIZATE DE A.J.F. ARGES
CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE
Art.l.  Observatorii  oficiali  sunt reprezentanţii Asociaţiei Judeţene de Fotbal,  Arges delegaţi de aceasta pentru a supraveghea organizarea şi desfăşurarea în condiţii regulamentare a jocurilor din cadrul competiţiilor judeţene de fotbal.
Art.2. în funcţie de atribuţii, observatorii oficiali sunt de două categorii:
a)             observatori de joc;
b)            observatori de arbitri.

Art.3. în funcţie de nivelul competiţiilor la care sunt delegaţi observatorii se clasifică astfel:
a)              observatori federali de nivel A, delegaţi la jocurile din campionatul Ligii I;
b)             observatori federali de nivel B, delegaţi la jocurile din campionatele Ligilor a
II-a şi a IlI-a;
c)              observatori judeţeni, delegaţi la jocurile din campionatele organizate de AJF.
Art.4. Pot dobândi calitatea de observator oficial persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a)             au cetăţenia română şi domiciliul în România şi nu au antecedente penale;
b)            sunt apţi din punct de vedere medical, fapt atestat printr-un certificat medical eliberat anual de o unitate sanitară cu profil medico-sportiv;
c)             au un prestigiu şi o conduită morală ireproşabile;
d)            au vârsta maximă de 70 de ani;
e)             au cerut forului competent, în scris, să obţină calitatea de observator şi prezintă o recomandare scrisă din partea organismului fotbalistic la nivelul căruia activează;
f)                cunosc statutele şi regulamentele FRF, LPF şi AJF;
g)             au o calificare specială în domeniul fotbalului, după cum urmează:
(1)   Observatori federali de joc de nivel A:
- au fost jucători internaţionali în echipa naţională de seniori;
- au fost jucători divizionari A, o perioadă de minimum 7 ani;
- au fost antrenori la echipa naţională de seniori;
- au fost antrenori la echipe divizionare A, o perioadă de minimum 10 ani la acest nivel;
- au îndeplinit sau îndeplinesc funcţii de conducere în cadrul FRF, LPF sau AJF, ori în  comisiile de specialitate ale acestora, cu o vechime de minimum 4 ani.
(2)   Observatori federali de arbitri de nivel A:
-      au fost arbitri internaţionali;
-      au fost jucători internaţionali în echipa naţională de seniori;
-      au fost arbitri divizionari A, cu un stagiu de activitate la acest nivel de
minimum 7 ani.
(3)  Observatori federali de joc de nivel B:
- au fost jucători divizionari A sau B, o perioadă de minimum 7 ani;
                      - au fost antrenori principali la echipe divizionare A sau B, cu o vechime de
minimum 7 ani;
- au îndeplinit sau îndeplinesc funcţii de conducere în cadrul FRF, LPF sau
AJF, ori în comisiile de specialitate ale acestora.
(4)  Observatori federali de arbitri de nivel B:
-   au fost arbitri divizionari A sau B, cu un stagiu de activitate la aceste
niveluri de minimum 7 ani.
  (5)   Observatori judeţeni de joc:
-      au fost jucători divizionari C sau D, cu o vechime de minimum
5 ani;
-      au fost antrenori la echipe divizionare B, C sau D, cu o vechime de
minimum 5 ani;
-      au fost arbitri divizionari C sau D, cu un stagiu de activitate la aceste
niveluri de minimum 5 ani;
- au îndeplinit sau îndeplinesc, ca salariaţi sau voluntari, funcţii de conducere sau de execuţie în cadrul AJF.
  (6)   Observatori judeţeni de arbitri:
- au fost arbitri divizionari C sau D, cu un stagiu de activitate la nivelurile
respective de minimum 5 ani.
* Asociaţiile judeţene de fotbal pot stabili şi alte condiţii pe care le consideră adecvate specificului activităţii lor.
Art.5. In funcţie de necesităţile concrete ale fiecărei ediţii a campionatului, componenţa numerică şi nominală a corpurilor de observatori se aprobă înaintea începerii fiecărui an competiţional de către:
a) Comitetul Executiv al FRF:
-  observatorii federali de arbitri de nivel A;
-  observatorii federali de joc şi de arbitri de nivel B.

b)  Comitetul Executiv al LPF: observatorii de joc de nivel A.
c)  Biroul Executiv al AJF: observatorii judeţeni de joc şi de arbitri.
După caz, forurile competente pot organiza cursuri de perfecţionare şi de verificare a cunoştinţelor persoanelor care au cerut să dobândească, ori au dobândit calitatea de observator oficial.
CAPITOLUL II - DELEGAREA OBSERVATORILOR

Art.6. Delegarea observatorilor oficiali se face de către, preşedintele sau secretarul general al AJF, după caz, pentru jocurile pe care le organizează AJF ARGES.
1.   Observatorii oficiali nu pot fi delegaţi la jocurile la care oficiază ca arbitri rudele
lor de gradul I sau II.
2.              Asociaţiile judeţene de fotbal aprobă propriile norme privind delegarea
observatorilor.
  Art.7. AJF  Arges remite direct observatorilor documentele privind delegarea lor la jocurile respective. Observatorii care nu pot intra personal în posesia documentelor se vor prezenta la AJF  pentru a primi următoarele:

 a)delegaţia de observator;
b)formularul „ Raport de observare „ ( pentru joc );
c)formularul „ Raport de observare pentru arbitri „ , după caz;

  1. Totodată, dacă este cazul, forul care i-a delegat îi informează pe observatori asupra unor aspecte care prezintă importanţă pentru jocurile respective                 ( sancţiuni aplicate cluburilor, oficialilor sau jucătorilor acestora ).Art.8. (1) După primirea delegării, observatorii sunt datori să se pregătească pentru misiunea lor, asigurându-se că sunt informaţi cu privire la:
a)            programarea jocului - localitatea, terenul, data, ora;
b)           regulamentul competiţiei in cadrul căreia se desfăşoară jocul respectiv;
c)            atribuţiile pe care le au;
d)           dispoziţiile regulamentare privind: terenul de joc, masurile de ordine, protecţie
si securitate in stadion si in exteriorul acestuia; accesul persoanelor in incinta
terenului de joc si la vestiare; jocuri amânate sau întrerupte; alte prevederi din Regulamentul de organizare a activităţii
fotbalistice (ROAF);
e)            Legile jocului de fotbal;
f)               caracterul si importanta jocului respectiv (etapa de campionat, joc eliminatoriu
sau de baraj), locurile ocupate de cele doua echipe in clasament, eventuale
conflicte anterioare;
g)            jucători, conducători sau alţi oficiali ai celor doua echipe aflaţi in stare de
suspendare;
h)  numele arbitrului, arbitrilor asistenţi si al celui de-al patrulea oficial (când este cazul) delegaţi la jocul respectiv.
(2)  Observatorii trebuie sa ajungă, in localităţile in care urmează sa aibă loc jocurile cu mimnimum 1,5 ore inaintea inceperii jocului.
           (3) Dacă înainte, sau pe parcursul călătoriei observatorul este împiedicat să ajungă în timp util la joc, el este obligat să anunţe în cel mai scurt timp forul care 1-a delegat.
(4) AJF Arges nu îşi asumă nici-o obligaţie privind asigurarea observatorilor pentru riscurile de accidentare sau îmbolnăvire survenite pe perioada îndeplinirii misiunii de observare de către aceştia.
CAPITOLUL III - OBLIGAŢIILE CLUBURILOR
Art.9.(l) Asociatiile sportive si cluburile sportive organizatoare ale jocurilor oficiale au următoarele obligaţii în legătură cu arbitrii şi observatorii:
a) să suporte costurile privind  baremurile de arbitraj si de observare, transportul observatorilor şi arbitrilor.
b) Consiliul Director al A.J.F. Arges aprobă anual norme financiare privind cuantumul sumelor şi modalităţile de plată a drepturilor cuvenite observatorilor oficiali.
c)     să asigure siguranţa şi liniştea observatorilor şi arbitrilor în localitatea respectivă. în
acest scop, cluburile vor coopera cu organele de ordine şi societăţile de protecţie şi pază.
d)    să se asigure că autoturismele arbitrilor şi observatorilor sunt parcate în locuri în care
nu prezintă riscul de a fi vandalizate.
e)     să se asigure că arbitrii şi observatorii pot părăsi stadionul şi localitatea în care a avut
loc jocul în condiţii de siguranţă deplină.
CAP.IV. ATRIBUŢIILE OBSERVATORULUI Art. 10.(1) Observatorul  supravegheză organizarea si desfăşurarea în condiţii regulamentare a jocului la care este delegat, urmărind respectarea regulamentelor FRF/AJF referitoare la organizarea competiţiilor oficiale. După caz, cere clubului organizator sa întreprindă cele mai eficiente masuri pentru menţinerea sau restabilire

ordinii, inaintea, in timpul si după terminarea meciului, în interiorul si în afara stadionului.
 (2)La sosirea în localitatea de desfăşurare a meciului, observatorul trebuie:
a)      sa ia legătura si sa discute cu organizatorii masurile pe care le-au întreprins pentru
organizarea jocului, pe baza regulamentelor FRF/AJF, în vigoare;
b)      sa afle de la organizatori in care sectoare ale stadionului sunt repartizaţi suporterii
echipei vizitatoare, ce număr de bilete le-a fost repartizat si ce masuri vor fi luate
pentru a garanta securitatea lor inainte, in timpul si după meci (aceste informaţii îi vor
permite observatorului sa identifice apartenenţa suporterilor echipelor in cazul
producerii unor incidente);
c)      sa ceara organizatorilor sa numească o persoana de contact cu care sa poată lua
legătura, daca este necesar, inainte, in timpul si după meci, pentru a intreprinde, in
caz de nevoie, masurile ce se impun;
d)      sa se asigure ca sunt îndeplinite condiţiile pentru organizarea şedinţei tehnice in ziua
meciului;
e)      să se asigure că reprezentantul echipei vizitatoare îl poate contacta la nevoie;
f)                sa verifice daca arbitrii jocului au sosit in localitate si sa ia contact cu aceştia,
asigurandu-se ca nu exista situaţii de indisponibilitate si că sunt întrunite condiţiile
pentru ca prestaţia lor sa se desfăşoare normal;
g)       sa se asigure ca brigada de arbitri si el insusi vor ajunge la stadion cu minimum 1,5 ore inaintea inceperii jocului pentru a face inspecţia terenului, a anexelor acestuia şi a
organiza şedinţa tehnica.

Art. 11.(1) Observatorul trebuie sa dea arbitrilor maximum de asistenţă posibilă. El trebuie sa se asigure ca echipa de arbitri este lăsata sa se concentreze in linişte asupra jocului şi să ceară organizatorilor sa ia masurile necesare pentru interzicerea accesului la vestiare a persoanelor neautorizate. In acest scop el va solicita in mod expres organizatorilor ca forţele de ordine să nu permită accesul la vestiare şi în teren decât persoanelor autorizate de ROAF.
(2)   Observatorul de joc trebuie să ceară brigăzii de arbitri sa conducă meciul conform
"Legilor Jocului" si sa sancţioneze, inca de la începutul partidei, toate actele nesportive
sau jocul dur.
(3)   Daca, din diverse motive, jocul nu poate incepe sau nu poate fi continuat, impunându-
se amânarea sau întreruperea acestuia, observatorul va urmări ca arbitrul meciului sa
aplice corespunzător prevederile ROAF pentru asemenea situaţii.
(4)   La jocurile din Cupa României, la cele de baraj sau la meciurile din cadrul unor
competiţii cu regulamente speciale, observatorii vor discuta cu arbitrii prevederile
regulamentare pentru cazurile de egalitate la terminarea celor 90 de minute de joc.
(5) Observatorul de joc va solicita cooperarea delegaţilor oficiali ai celor doua echipe pentru o comportare civilizata a suporterilor si, totodată, va sublinia ca nerespectarea masurilor de ordine, protecţie si securitate, precum si producerea de incidente atrage după sine sancţionarea celor vinovaţi si a cluburilor de fotbal implicate, potrivit prevederilor regulamentare.
De asemenea, observatorul va atenţiona delegaţii ambelor echipe si arbitrii in legătura cu netolerarea jocului brutal, respectarea disciplinei si disputarea meciului într-un deplin spirit de fair-play.
(6) Oficialii celor doua echipe şi arbitrii sunt obligaţi să sesizeze observatorul dacă au cunoştinţă cu privire la fapte care să conducă la incalcarea eticii sportive si/sau la practici neregulamentare. Observatorul este obligat ca, in situaţia in care este sesizat, să solicite o declaraţie scrisă si semnată de către persoana care 1-a înştiinţat, in legătura cu faptele respective.


Art.12. Observatorul care este delegat pentru jocul respectiv trebuie sa stea
într-o poziţie din tribuna oficială care îi oferă o vizibilitate maximă.

Art. 13. (1) Inaintea începerii jocului, observatorul isi va nota formaţiile celor doua echipe
si numerele purtate de fiecare jucător. în măsura în care este posibil, cluburile
organizatoare vor pune la dispoziţia observatorilor copii xerox ale raportului de arbitraj.
In timpul jocului observatorii trebuie sa-si facă însemnări cu privire la desfăşurarea
partidei si la arbitraj, pentru a putea intocmi rapoartele lor de observare fara nici o
omisiune. O mare atenţie trebuie acordată completării rapoartelor de observare,   mai ales în cazurile in care arbitrul si asistenţii sai nu au văzut sau nu au putut sa vadă ce s-a
întîmplat. Acest lucru este valabil in special pentru incidentele petrecute în afara terenului
de joc, dar in egala măsura si pentru abaterile comise de jucători înapoia arbitrului, sau în
situaţii confuze.
(2) In cazul unor incidente grave, observatorul nu va pătrunde in terenul de joc; el trebuie
sa-i determine pe organizatori ca, impreuna cu forţele de ordine, să întreprindă toate
măsurile necesare pentru restabilirea ordinii.

Art. 14. (1) Observatorul de joc trebuie să-şi părăsească locul numai după terminarea
jocului si după ce arbitrii si jucătorii ambelor echipe s-au intors la vestiarele lor. In
funcţie de situaţia din stadion, este recomandabil ca observatorul sa urmărească, pentru
un timp, modul în care spectatorii părăsesc stadionul, pentru a fi in măsura sa prezinte in
raport eventualele provocări sau incidente. Observatorul se va deplasa apoi la vestiarul arbitrilor pentru a le mulţumi.
               (2)El trebuie sa discute cu arbitrii eventualele incidente care s-au petrecut şi, in plus, să verifice în detaliu însemnările sale privind avertismentele (cartonaşele galbene) si
eliminările de jucători, pentru a fi evitate erorile.
              (3)După terminarea jocului, observatorul trebuie sa se asigure ca arbitrii si cele doua echipe pot parasi stadionul in deplina siguranţa. Dacă apar tulburări de orice natură, el trebuie sa discute cu organizatorii măsurile care trebuie întreprinse. In funcţie de gravitatea situaţiei, observatorul va cere organizatorilor sa numească persoanele autorizate care vor insoti echipa oaspete si arbitrii pana la o distanta de cel puţin 10 km de localitatea in care s-a desfăşurat jocul.
Art.15. In cazul unor incidente grave, observatorul de joc trebuie sa încerce sa obtina maximum posibil de probe pentru instanţele disciplinare ale forului care 1-a delegat la meciul respectiv.
 Art.16. (1) Observatorii trebuie sa adopte o atitudine rezervata fata de reprezentanţii mass - media. Ei nu pot da declaraţii sau face comentarii imediat după joc, ci numai după înaintarea rapoartelor de observare către forurile competente.
(2)   Observatorii trebuie sa se abtina de la orice fel de comentariu asupra prestaţiei
arbitrilor si deciziilor lor in conducerea jocului.
(3)   De asemenea, observatorii trebuie sa evite a face vreo prezumţie privind
posibilele decizii ale instanţelor disciplinare in legătura cu incidentele constatate la
jocurile la care au oficiat.
Art.17. (1) Observatorul este responsabil pentru aprecierea prestaţiei arbitrilor, având obligaţia de a se ocupa de ei pe timpul şederii la locul de desfăşurare a jocului.
(2)   Pe intreaga durata a delegării sale, observatorul trebuie sa îndeplinească, în
principal, următoarele însărcinări:

a)          va insoti arbitrii pe toată perioada delegării;
b)                      se va asigura că arbitrii nu iau parte la conferinţe de presa si nu discută cu presa,
înainte, in timpul sau după terminarea jocului;
c)          se va asigura ca echipa de arbitrii sa nu ia parte la manifestări, meciuri de caritate
sau alte activităţi la care sunt prezente echipele;
d)          va reaminti arbitrilor că trebuie să refuze politicos dar ferm orice propunere de
ospitalitate exagerată;
e)                      va reaminti arbitrilor că nu trebuie să accepte pe perioada misiunii lor cadouri care
au mai mult decât caracter sau valoare simbolică;
f)   va asista arbitrul meciului pentru completarea raportului de arbitraj, cu acest prilej,
verificând eliminările de jucători, cartonaşele galbene si alte incidente;
g)      va discuta meciul cu arbitrii, le va da explicaţii şi ii va sfătui in vederea viitoarelor
delegări la alte jocuri.                   ,
(3) Observatorii nu trebuie să pătrundă în vestiarul arbitrilor la pauză, decât la cererea acestora.
CAPITOLUL V - COMPLETAREA ŞI TRANSMITEREA RAPOARTELOR
Art.18. (1) Observatorii oficiali sunt obligaţi să completeze rapoartele de observare şi celelelalte documente şi să le expedieze prin poşta rapidă forului care i-a delegat în termen de maximum 24 de ore de la terminarea jocului respectiv. Dacă este necesar se va întocmi un raport suplimentar. De asemenea, observatorul de joc va atrage atenţia arbitrului asupra obligaţiei de a transmite Raportul de arbitraj la AJF, in termen de 24 de ore de la încheierea meciului.
In cazul că, la un joc disputat in cadrul competiţiilor organizate de A.J.F. Arges s-au inregistrat incidente, eliminări sau contestaţii, raportul de observare (inclusiv raportul suplimentar) si raportul de arbitraj vor fi transmise prin fax la A.J.F. Arges în termen de 12 ore de la terminarea jocului.
(2) In caz de incidente, observatorul de joc va consemna în raportul său ori într-un raport suplimentar:
identitatea jucătorilor sau oficialilor echipelor care au săvârşit abateri, momentul exact în care acestea au fost comise, durata, ce le-a determinat, descrierea cronologică a acţiunilor neregulamentare, a consecinţelor produse de acestea precum şi comportarea colegilor de echipă, a căpitanului echipei şi a celorlalte persoane aflate pe banca de rezerve;
incidentele produse de suporterii echipelor: ce echipă au susţinut, descrierea incidentului, sectorul din stadion şi momentul în care s-a petrecut, durata, gradul de periculozitate, consecinţele produse cu evaluarea distrugerilor sau pagubelor, comportarea oficialilor clubului, modul în care au intervenit forţele de ordine; dacă au fost aprinse în stadion făclii, dacă s-au aruncat în tribune sau în teren diverse obiecte ( brichete, făclii, petrade, fumigiene, alte obiecte ), locul în care acestea au aterizat şi dacă au fost lovite persoane;
dacă spectatorii au invadat sau au încercat să invadeze terenul de joc (în interiorul gardului împrejmuitor al terenului de joc ), zona în care s-a produs, numărul persoanelor implicate, durata şi consecinţele, modul în care au intervenit forţele de ordine şi comportarea jucătorilor şi oficialilor echipelor în timpul incidentelor; comportarea violentă sau cu caracter rasist a jucătorilor şi/sau spectatorilor: descrierea detaliată a acestora, durata şi amploarea, modul în care au intervenit
organizatorii pentru a le opri ( anunţuri repetate la staţia de amplificare ori lipsa acestora, intervenţia forţelor de ordine ş.a. );
măsurile luate de observator în cazul producerii unor incidente: verificarea personală a pagubelor produse stadionului, anexarea unor rapoarte ale forţelor de ordine .
(3)   Observatorii oficiali nu sunt autorizaţi să comunice conţinutul rapoartelor lor decât
administraţiei   forului care i-a delegat şi, respectiv, Comisiei judetene de arbitr
(4)   Observatorul este dator să evalueze prestaţia arbitrilor într-o manieră obiectivă, neutră şi independentă. El trebuie să ia în considerare numai faptele aşa cum Ie-a constatat personal şi să nu fie influenţat de altcineva.
(5)    Rolul observatorului este de a sprijini Comisia de arbitri a AJF prin evaluarea prestaţiei arbitrilor. în raportul său trebuie să menţioneze punctele pozitive ale prestaţiei arbitrilor precum şi aspectele care necesită o îmbunătăţire, prin aceasta asigurând comisiei de specialitate o evaluare concretă şi precisă a evoluţiei arbitrilor jocului în cauză.
(6)    După terminarea jocului, într-un loc liniştit,observatorul trebuie să analizeze cu
arbitrii prestaţia acestora. Analiza nu trebuie să dureze mai puţin de 10 minute, dar nici
nu trebuie să depăşească 45 de minute. In timpul discuţiei, observatorul trebuie să
menţioneze aspectele pozitive şi cele negative pe care le va trece în raportul său.
Nu   este   necesar    se   comunice   notele  arbitrilor în   timpul   acestei   discuţii;   este recomandabil ca observatorul să reflecteze puţin înainte de a stabili notele finale.
(7)  Observatorul trebuie:
-  să stabilească priorităţile discuţiei, abordând două sau trei puncte importante;
-  să menţioneze mai întâi aspectele pozitive şi apoi ceea ce trebuie corectat;
-  să dea sfaturi  concrete (bazate pe ceea ce s-a petrecut în timpul jocului
respectiv), aceasta fiind uşor de înţeles şi măsurabil;
-   să dea posibilitatea arbitrilor să-şi spună părerea şi să-i încurajeze să-şi analizeze
în mod critic prestaţia;
-   să ofere soluţii şi alternative pentru îmbunătăţire, în colaborare cu arbitrii.
(8)  Observatorul va folosi o scală de evaluare generală pentru a indica prestaţia arbitrilor
ca foarte slabă,  slabă, satisfăcătoare, bună, foarte bună sau excelentă.  în evaluarea
generală se vor lua în calcul următoarele:
- gradul de dificultate al jocului;
-   aplicarea   şi   interpretarea   Legilor jocului,   controlul,   aprecierea   tactică   şi
conducerea jocului;
-  controlul disciplinar şi conducerea jucătorilor / oficialilor echipelor;
-  personalitatea;
-   pregătirea fizică, plasamentul şi mişcarea în teren
-   colaborarea cu arbitrii asistenţi şi cu al patrulea oficial;
CAP.VI. DREPTURILE SI ÎNDATORIRILE OBSERVATORILOR OFICIALI
Art.19. (1) Observatorii oficiali au următoarele drepturi:
- sa fie delegaţi pentru observarea jocurilor, de către AJF, în funcţie de necesităţile concrete ale competiţiilor pe care le organizează A.J.F. Arges;
-   sa primească pentru fiecare joc la care au oficiat, în numerar sumele reprezentând indemnizaţia de  observare, si contravaloarea transportului, în funcţie de categoria din care face parte jocul şi normele financiare aprobate de AJF Arges;
-   sa participe la activităţile organizate cu observatorii de către A.J.F.Arges.
(2) Observatorii oficiali au următoarele indatoriri:
-  să supravegheze şi să aplice întocmai Regulamentul de organizare a activităţii
fotbalistice (ROAF), precum si deciziile A.J.F. Arges privind    organizarea    si
desfăşurarea competiţiilor oficiale organozate de aceasta;
-  să dovedească corectitudine si obiectivitate in observarea meciurilor de fotbal;
-  să respingă orice încercare de influenţă sau corupţie si sa sesizeze în scris forul
care l-a delegat, în cazul producerii unor astfel de fapte;
-  să completeze rapoartele de observare detaliat si cu claritate, semnalând orice
eveniment in  legătura cu desfăşurarea jocului, si  sa le înainteze,  in termen
regulamentar , forului care i-a delegat;

-    să participe pe cheltuiala proprie la activităţile organizate cu observatorii de
către sau AJF Arges.
-    să aibă o comportare ireproşabilă şi să contribuie prin exemplul personal la
protejarea prestigiului activităţii fotbalistice.

CAP. VII. CONTROLUL ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII OBSERVATORILOR
Art.20.  Controlul  şi  evaluarea activităţii  observatorilor oficiali  se exercită de  către
Consiliul Director al AJF Arges.
Art.21. Neîndeplinirea corespunzătoare sau încălcarea obligaţiilor de observator oficial
pot conduce la reţinerea de la delegări sau la excluderea din corpul de observatori.
(1) Reţinerea de la delegări consta în nedelegarea ca observator pentru 1-12 etape.
Reţinerea de  la delegări  poate  interveni  în  următoarele cazuri,  enumerate cu  titlu
exemplificativ:
a)  Acceptarea unor abateri de la prevederile regulamentare privind starea terenului de joc
si a instalaţiilor stadionului precum si neconsemnarea acestora in raportul de observare se
sancţionează cu reţinere de la delegări pentru 1 - 2 etape.
b)        Nerespectarea dispoziţiilor privind accesul la vestiare a persoanelor neautorizate se
sancţionează cu reţinere de la delegări 1 - 3 etape.
c)   întocmirea incompleta sau cu date eronate a raportului de observare, se sancţionează
cu reţinere de la delegări pentru 2-6 etape.
d)   Omisiunea   înştiinţării   în   timp   util   a   forului   care   1-a   delegat   cu   privire   la
indisponibilitatea sa , pentru a se putea lua masuri de inlocuire, se sancţionează cu
reţinere de la delegări pentru 4-8 etape.
e) Prezentarea  cu   intarziere   la  stadion,   după  termenul   regulamentar  ori   părăsirea
stadionului înainte de terminarea jocului se sancţionează cu reţinerea de la delegări pentru
4-8 etape.
f)           Nepredarea sau neexpedierea raportului de observare si  a celorlalte documente întocmite după terminarea misiunii la organele competente, în termen regulamentar, se sancţionează cu reţinere de la delegări pentru 2-4 etape.
g)          Neprezentarea la jocurile la care au fost   delegaţi se sancţionează cu reţinere de la delegări pentru 8-10 etape.
h) Neprezentarea la convocarea comisiilor de specialitate pentru a fi audiaţi în legătură cu
jocul la care au fost delegaţi se sancţionează cu reţinere de la delegări pentru 2-4 etape.
i)   Neîndeplinrea   atribuţiilor   care   le   revin   in   cazul   producerii   unor   incidente   se
sancţionează cu reţinere de la delegări pentru 4-8 etape.
j)  întocmirea  incompleta  sau  greşita a raportului  de  observare  fapt  ce  a produs
sancţionarea sau nesancţionarea unor echipe, cluburi, asociaţii, jucători sau oficiali din
cadrul acestora se sancţionează cu reţinere de la delegări pentru 8-12 etape.
(2) Excluderea din corpul de observatori constă în încetarea calităţii de observator şi
radierea din corpul de observatori şi poate interveni în următoarele cazuri:
a)   prezentarea sub influenţa băuturilor alcoolice sau în stare de ebrietate la jocul la care
au fost delegaţi;
b)   încasarea unor sume necuvenite, solicitarea sau acceptarea de avantaje materiale din
partea echipelor respective sau a altor persoane interesate;
c)   modificarea intenţionată a documentelor de plata in scopul incasarii unui barem
necuvenit;
d)   reţinerea de la delegări pentru mai mult de 10 etape în acelaşi an competiţional;
e)   sancţionarea cu suspendare a observatorului printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă
luată de instanţa disciplinară competentă;
f)    condamnarea observatorului la o pedeapsă penală printr-o hotărâre judecătorească
definitivă şi irevocabilă, ori declararea acestuia personna non grata;
g)   excluderea din activitatea fotbalistică pentru alte abateri prevăzute de Regulamentul
Disciplinar.

Art.22. Abaterile   disciplinare   săvârşite   de   observatorii   oficiali   se  judecă   potrivit procedurilor prevăzute de Statutele şi Regulamentele disciplinare ale AJF. Arges.


Art.23. In cazul în care observatorii oficiali îşi îndeplinesc necorespunzător atribuţiile, AJF Arges poate proceda la reţinerea lor de la delegări sau la excluderea din corpul de observatori.Competenţa aparţine Consiliului Director al AJF Arges.la sesizarea Preşedintelui A.J.F. Arges, sau a  Preşedintelui Comisiei Judeţene a Arbitrilor.

CAP.VIII. ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII
Art.24. (1) Activitatea observatorilor oficiali inceteaza in următoarele cazuri:
-  dacă devin inapţi medical;
-  la împlinirea vârstei de 70 de ani;
-  dacă se retrag din activitatea de observator;
-  dacă sunt excluşi din corpul de observatori oficiali;
-  dacă nu mai sunt cuprinşi în corpul de observatori, componenţa numerică şi
nominală a acestuia fiind aprobată anual, în funcţie de necesităţile concrete ale
fiecărei categorii competiţionale.

CAP.IX.  DISPOZIŢII FINALE
Art.25. Orice probleme in legătura cu activitatea observatorilor oficiali şi neprevăzute în acest regulament se vor soluţiona de către Consiliul Director al A.J.F. Arges.
Art.26. Prezentul regulament a fost adoptat si aprobat de Comitetul Executiv al AJF Arges  şi intră in vigoare incepand cu sezonul competitional 2009/ 2010.
Presedinte AJF Arges                                                                Presedinte CJA Arges

Corneliu SORESCU                                                                  Mihail GHIBERDEL
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu